حضور شرکت صنایع پروفیل سیناشرق 

در ششمین نمایشگاه بین المللی فلزات- فولاد- متالوژِی -قالبسازی -آهنگری و ریخته گری

نمایشگاه بین المللی مشهد

۲۹ آبان ماه لغایت ۲ آذر ماه ۱۳۹۱

ساعت بازدید ۱۶ الی ۲۲

غرفه فردوسی