جدول وزن قوطی های مستطیل صنعتی و ساختمانی ابعاد 10*20 الی 15 *40

جدول وزن قوطی های مستطیل صنعتی و ساختمانی ابعاد ۱۰*۲۰ الی ۱۵ *۴۰

جدول وزن قوطی های مستطیل صنعتی و ساختمانی ابعاد 120*200 الی 400*600

جدول وزن قوطی های مستطیل صنعتی و ساختمانی ابعاد ۱۲۰*۲۰۰ الی ۴۰۰*۶۰۰

جدول وزن قوطی های مستطیل صنعتی و ساختمانی ابعاد 10*40 الی 150*200

جدول وزن قوطی های مستطیل صنعتی و ساختمانی ابعاد ۱۰*۴۰ الی ۱۵۰*۲۰۰