این شرکت به عنوان تنها تولیدکننده پروفیل در مشهد امیدوار است با ایجاد تنوع محصولات بیشتر نسبت به کامل شدن سبد پروفیلی خود اقدام نماید.

از آنجائیکه این امر نیاز جدی مشتریان میباشد,در تصمیمات شرکت به عنوان اولویت مد نظر قرار گرفته و طبق برنامه ریزی تا پایان سال 1391 محقق خواهد شد.