چهارمین نمایشگاه بین المللی فلزات

لوح تقدیر واحد نمونه صنعت در استان سال ۹۱