چهارمین نمایشگاه بین المللی فلزات

لوح تقدير واحد نمونه صنعت در استان سال 91