دفتر مرکزی


خراسان رضوی، مشهد، بلوار فردوسی، ثمانه 1، پلاک 51

Tel | +985137661780-2

Fax | +985137662742

Email | info@Sinashargh.ir

کارخانه


35 کیلومتری جاده فریمان_مشهد، روبه روی ایستگاه راه آهن سنگ بست، کارخانه صنایع پروفیل سیناشرق